Lupailin viime vuonna laatia katsauksen EU:n maahanmuuttopolitiikkaan ja sen tavoitteisiin. Aihe osoittautui lähemmässä tarkastelussa huomattavasti laajemmaksi kuin ajattelin tai ehkä yleisesti tiedetään. Seuraavassa kahdessa kirjoituksessa käsitellään tätä aihetta; ensimmäisessä EU:n maahanmuuttopolitiikan perusteita ja tavoitteita, toisessa uudistuksia ja tarkemmin turvapaikkapolitiikkaa. Materiaalia aiheesta on melkeinpä rajattomasti, kuten kirjoituksen linkeistäkin ilmenee.

EU:n yhteinen maahanmuuttopolitiikka on hyvin moniulotteista. Sitä tarkastellaan maahanmuuton, maahantulon, oleskelun, laittoman maahanmuuton, palautusten, maasta poistamisten, yhteistyön ja rahoitusohjelmien näkökulmista.

Näille kaikille osa-alueille on annettu useita tiedonantoja, strategioita, toimintasuunnitelmia ja säädöksiä. Direktiiveihin voi tutustua mm. Europarlamentin sivustolla, jolla esitetään tiivistelmät lainsäädännöistä aihekohtaisesti. Lisäksi EU:lla on yksityiskohtaisempia strategioita, jotka on osoitettu tietyille alueille, kuten EU:n itä- ja kaakkoispuoliset alueet, jotka tarvitsevat maahanmuuttokysymysten aluekohtaista lisätarkastelua.

EU:n yhteisen maahanmuuttopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että:

 1. laillinen maahanmuutto edistää EU:n sosioekonomista kehitystä
 2. EU-maiden toimia koordinoidaan
 3. yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kehitetään edelleen
 4. laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan puututaan tehokkaasti

Vapaan liikkuvuuden käsite perustuu vuonna 1985 allekirjoitettuun Schengenin sopimukseen ja vuonna 1990 tehtyyn Schengenin yleissopimukseen. Vapaata liikkuvuutta on käsitelty myös erilaisissa ohjelmissa, kuten Haagin ohjelmassa vuosille 2005-2010 ja tällä hetkellä toteutettavassa Tukholman ohjelmassa vuosille 2010-2014.

EU:n ulkorajayhteistyöstä huolehtii virasto nimeltään Frontex. Sen tavoitteena on tehostaa EU:n jäsenvaltioiden ulkorajojen yhdennettyä valvontaa. EU:lla on lisäksi strategioita sisäiselle turvallisuudelle, unionin rajaturvallisuudelle, rajavalvontajärjestölle (Eurosur) ja merirajojen hallinnoinnille ja oma viisumi- ja viisumitietojärjestelmänsä.

EU toteuttaa myös yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Turvapaikkajärjestelmän tavoitteena on mm. taata turvapaikan saanti sitä tarvitseville, tarjota yhteinen turvapaikkamenettely ja laatia säännöt jäsenvaltioiden velvoitteiden määrittelemistä ja yhteenkuuluvuutta tukevia mekanismeja varten. Unionilla on direktiivi Pakolaisaseman myöntämis- tai peruuttamismenettelyn vähimmäisvaatimuksista  (2005 ). Sitä ei kuitenkaan sovelleta Tanskaan, joka on päättänyt jättäytyä kokonaan EU:n oikeus- ja sisäasioiden alan politiikan ulkopuolelle. Direktiivi otettiin uudelleentarkasteluun 2009 ja se on edelleen käsittelyssä.

Yhteisen maahanmuuttopolitiikan toteutusta seurataan erilaisin seuranta- ja arviointimekanismein, joihin kuuluvat mm. komission toteuttamat vuosiarvioinnit.

Edistääkseen yhdenmukaisia toimia komissio antoi 2007 tiedonannon nimellä ”Kohti yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa”. Sen jälkeen Eurooppa-neuvosto vahvisti yhteisen politiikan kehittämisen tärkeyden ja pyysi komissiolta lisäehdotuksia. Komissio antoikin tiedonannon ”Euroopan yhteinen maahanmuuttopolitiikka: periaatteet, toimet ja välineet” kesäkuussa 2008.

Komission tiedonannossa (2008) esitetään kymmenen eri periaatetta sekä konkreettisia toimenpiteitä, joiden johdattelemana yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa rakennetaan. Tiedonanto ei kuitenkaan ole laillisesti jäsenmaita velvoittavaa säädäntöä, vaan lähinnä toimenpidesuositus tai evästys maahanmuuttopolitiikan kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi.

Tiedonannosta kuitenkin ilmenee paljon EU:n tahtotilasta ja visiosta maahanmuuton suhteen. Komission tiedonanto sisältää mm. seuraavia tavoitteita:

 • EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset saavat tarvittavat tiedot laillisesta EU:hun tulosta ja siellä oleskelusta. Lisäksi tulisi taata EU:ssa laillisesti asuvien EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu.
 • Lissabonin strategian mukaisesti taloudellisen maahanmuuton edistämisen pitäisi perustua EU:n työmarkkinoiden yhteiseen tarvearvioon. Samalla on kuitenkin pidettävä mielessä periaate, jonka mukaan EU-mailla on oikeus määritellä tulijoiden määrä sekä maahanmuuttajien oikeudet.
 • Kotoutumista edistetään ”kaksisuuntaisena prosessina” eli tehostamalla vastaanottavien jäsenvaltioiden ja maahanmuuttajien itsensä ponnisteluja. Maahanmuuttajien osallisuutta on vahvistettava samalla, kun kehitetään isäntämaiden yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta ja monimuotoisuutta koskevia lähestymistapoja.
 • Yhteenkuuluvuuden nimissä talousarviossa pitäisi ottaa huomioon erityiset haasteet, joita tiettyjen jäsenmaiden ulkorajat aiheuttavat.
 • Yhteisellä viisumipolitiikalla pitää helpottaa laillisten kävijöiden tuloa EU:n maaperälle ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta. Tämän viisumipolitiikan on perustuttava uusien tekniikoiden käyttöön ja EU-maiden väliseen laajaan tiedonvaihtoon.
 • Schengen-alueen yhtenäisyyden suojelu on tärkeää. Ulkorajojen hallintaa pitää parantaa ja rajavalvontaa liittyviä periaatteita kehittää linjassa tullitarkastusten ja uhkien torjunnan kehittämisen kanssa.
 • EU:n ja sen jäsenvaltioiden on kehitettävä yhtenäinen politiikka laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Pimeää työntekoa sen eri esiintymismuodoissa olisi torjuttava tehokkaasti.
 • Palauttamisperiaatteet ovat olennainen osa maahanmuuttopolitiikkaa. Valtioita ei pidä kannustaa myöntämään laillista asemaa suurelle joukolle. Silti ei pidä heikentää mahdollisuutta myöntää yksittäiselle maahanmuuttajalle laillinen asema.

 …jatkoa seuraa vielä tällä viikolla.